Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

logo ue pomorskie

Nazwa projektu: Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Mierzynie
Numer projektu: RPZP.08.03.00-32-K007/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Mierzynie” realizuje Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w PARTNERSTWIE z Gminą Dobra (Szczecińska) -organ prowadzący szkołę. OKRES REALIZACJI: IX.2018-VIII.2019. GRUPA DOCELOWA: 274 osoby:22 nauczycielki, 2 nauczycieli, 125 uczennic, 125 uczniów szkół Gminy Dobra. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Mierzynie oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi; b) rozwój kompetencji nauczycieli/ek poprzez szkolenia z programowania, wykorzystania na zajęciach metody eksperymentu, kształtowania kompet. społecznych wśród uczniów oraz metod pracy z uczniem o spec, potrzebach eduk,. c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. d) doposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. TYPY PROJEKTU: 1.Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompet. klucz. oraz właściwych postaw umiej.i niezbędnych na rynku pracy. 2.Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji naucz. prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczn. kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. 3.Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej. 4.Tworzenie warunków dla nauczania opartego na met, eksperymentu. 5.Korzystanie z TIK. ZADANIA: Zajęcia i warsztaty dla uczniów, Doradztwo zawodowe, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 417 617,18 zł. Wkład własny niefinansowy:21 000,00 zł -wykorzystanie sal szkolnych.
Dofinansowanie UE: 354 974,60 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PL EN+