Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

logo ue pomorskie

Nazwa projektu: Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Bezrzeczu
Numer projektu: RPZP.08.03.00-32-K006/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Bezrzeczu” realizuje Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w PARTNERSTWIE z Gminą Dobra (Szczecińska) -organ prowadzący szkołę. OKRES REALIZACJI: IX.2018-VIII.2019. GRUPA DOCELOWA: 274 osoby, 23 nauczycielki, 1 nauczycieli, 125 uczennic, 125 uczniów szkół Gminy Dobra. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi; b) rozwój kompetencji nauczycieli/ek poprzez szkolenia z programowania, wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu kształtowania kompetencji społecznych wśród uczniów oraz metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. d) doposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. TYPY PROJEKTU: 1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. 3.Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej. 4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). ZADANIA: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Warsztaty naukowo-techniczne, Doradztwo zawodowe, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 417 969,35 zł. Wkład własny niefinansowy: 21 000,00 zł -wykorzystanie sal szkolnych.
Dofinansowanie UE: 355 273,94 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PL EN+