Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

logo ue pomorskie

"Nazwa projektu: Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach i Dołujach
Numer projektu: RPZP.08.03.00-32-K008/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach i Dołujach” realizuje Gmina Dobra organ prowadzący Szkołę Podstawową w Rzędzinach i Dołujach. Projekt realizowany w PARTNERSTWIE Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i Gminy Dobra (Szczecińska). OKRES REALIZACJI: IX.2018-VIII.2020. GRUPA DOCELOWA: 117 osób, 16 nauczycielek, 1 nauczyciel, 50 uczennic, 50 uczniów szkół Gminy Dobra. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Szkół Podstawowych w Rzędzinach i Dołujach oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi; b) rozwój kompetencji nauczycieli/ek poprzez szkolenia z programowania, wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu oraz kształtowania kompetencji społecznych wśród uczniów. c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. d) doposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. TYPY PROJEKTU: 1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. 4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). ZADANIA: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Warsztaty naukowo-techniczne, Doradztwo zawodowe, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 417 387,48 zł. Wkład własny niefinansowy:21 000,00 zł -wykorzystanie sal szkolnych.
Dofinansowanie UE: 354 779,35 zł"

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Mierzynie
Numer projektu: RPZP.08.03.00-32-K007/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Mierzynie” realizuje Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w PARTNERSTWIE z Gminą Dobra (Szczecińska) -organ prowadzący szkołę. OKRES REALIZACJI: IX.2018-VIII.2019. GRUPA DOCELOWA: 274 osoby:22 nauczycielki, 2 nauczycieli, 125 uczennic, 125 uczniów szkół Gminy Dobra. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Mierzynie oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi; b) rozwój kompetencji nauczycieli/ek poprzez szkolenia z programowania, wykorzystania na zajęciach metody eksperymentu, kształtowania kompet. społecznych wśród uczniów oraz metod pracy z uczniem o spec, potrzebach eduk,. c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. d) doposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. TYPY PROJEKTU: 1.Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompet. klucz. oraz właściwych postaw umiej.i niezbędnych na rynku pracy. 2.Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji naucz. prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczn. kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. 3.Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej. 4.Tworzenie warunków dla nauczania opartego na met, eksperymentu. 5.Korzystanie z TIK. ZADANIA: Zajęcia i warsztaty dla uczniów, Doradztwo zawodowe, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 417 617,18 zł. Wkład własny niefinansowy:21 000,00 zł -wykorzystanie sal szkolnych.
Dofinansowanie UE: 354 974,60 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Bezrzeczu
Numer projektu: RPZP.08.03.00-32-K006/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Bezrzeczu” realizuje Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w PARTNERSTWIE z Gminą Dobra (Szczecińska) -organ prowadzący szkołę. OKRES REALIZACJI: IX.2018-VIII.2019. GRUPA DOCELOWA: 274 osoby, 23 nauczycielki, 1 nauczycieli, 125 uczennic, 125 uczniów szkół Gminy Dobra. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi; b) rozwój kompetencji nauczycieli/ek poprzez szkolenia z programowania, wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu kształtowania kompetencji społecznych wśród uczniów oraz metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. d) doposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. TYPY PROJEKTU: 1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. 3.Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej. 4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). ZADANIA: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Warsztaty naukowo-techniczne, Doradztwo zawodowe, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 417 969,35 zł. Wkład własny niefinansowy: 21 000,00 zł -wykorzystanie sal szkolnych.
Dofinansowanie UE: 355 273,94 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej
Numer projektu: RPZP.08.03.00-32-K005/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej” realizuje Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w PARTNERSTWIE z Gminą Dobra (Szczecińska) -organ prowadzący szkołę. OKRES REALIZACJI: IX.2018-VIII.2020. GRUPA DOCELOWA: 158 osoby, 17 nauczycielek, 1 nauczyciel, 70 uczennic, 70 uczniów szkół Gminy Dobra. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrej oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi; b) rozwój kompetencji nauczycieli/ek poprzez szkolenia z programowania, wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu kształtowania kompetencji społecznych wśród uczniów oraz metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. d) doposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. TYPY PROJEKTU: 1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. 3.Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej. 4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). ZADANIA: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Warsztaty naukowo-techniczne, Doradztwo zawodowe, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 416 689,98 zł. Wkład własny niefinansowy:: 21 000,00 zł -wykorzystanie sal szkolnych.
Dofinansowanie UE: 354 186,48 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PL EN+