Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

logo ue wielkopolskie

Nazwa projektu: Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0132/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Klucz do kompetencji” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Skoki w okresie 1.09.2017-31.08.2019. Do 31.08.2019 210 uczniów (105K) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Skokach z terenu Gm.Skoki (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 5(4K) nauczycieli zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 305osób tj. 5nauczycieli (4K), 300uczniów (150K), SP w Skokach. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwalidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu:422 719,50 zł, w tym wkład własny niefinansowy w formie wynajmu sal: 26 820,00 zł.
Dofinansowanie UE: 359 311,57 zł zł

PL EN+