Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

logo ue pomorskie

Nazwa projektu: Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0093/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Stare Miasto w okresie 01.09.2018-31.08.2020. Celem projektu jest do 31.08.2020 144 uczniów (72K i 72M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Liściu oraz Szkoły Podstawowej w Żdżarach z terenu Gm. Stare Miasto(woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 16 nauczycieli (14K;2M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 198 osób tj.18 nauczycieli (15K;3M), 180 uczniów (90K;90M), Szkoły Podstawowej w Liściu oraz Szkoły Podstawowej w Żdżarach. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; c) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwlidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13 oraz wykorzystanie e-podreczników. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 430 589,70 zł, w tym wkład własny niefinansowy w ramach udostępnienia sal szkolnych i gminnych: 21 750,00 zł (5,05%).
Dofinansowanie UE: 326 835,90 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PL EN+