Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Warm mazur kolor 4 loga

Nazwa projektu: Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0179/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. ""Akademia kompetencji w szkołach podstawowych w Gminy Dźwierzuty"" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Dźwierzuty (gmina wiejska) w okresie IX 2019–VIII 2021. Wartość Projektu:423 593,40 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 21 280,00 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 921,33zł. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Dźwierzuty oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in.poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 120 ucz. (60K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 15 nauczycieli (12K); d) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci, e) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Linowie, Szkole Podstawowej w Rumach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach.""
Dofinansowanie UE: 360054,38 zł

PL EN+