Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

logo ue warminsko mazurskie

"Nazwa projektu: Akademia Bystrzaków
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0112/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt jest realizowany w partnerstwie pom.Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gm.Działdowo(obszar wiejski) w okresie IX2017–VIII2018. Wartość proj.: 904 330,00zł, w tym WW niefinansowy: 50 640,00 zł. Za cel stawia rozwój kompet.klucz.i umiej.na rynku pracy ucz.gm.Działdowo oraz zasadnicze podn.jakości procesu kształcenia w placówkach. Cel zostanie osiągnięty m.in.poprzez: a) rozwój kompet.klucz. i właściwych postaw na rynku pracy u 280ucz.(140K)poprzez objęcie ucz.dod.zaj.pozalekc.wysokiej jakości w okr.szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 44 naucz.(40K); d) przeszkolenie rodzic./opiekunów 30(20K)–wspieranie dzieci ze specj.potrzeb. e) doposażenie w sprzęt i pomoce dydakt.pracowni szkolnych przyr. i matemat.w 8 szkołach.
Dofinansowanie UE: 768680,5 zł"

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku na wynajem sprzętu do zajęć. Treść rozeznania

Zapraszmy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku na organizację Festiwalu Nauki. Treść rozeznania

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku na szkolenia dla nauczycieli. Treść rozeznania

PL EN+