Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Warm mazur kolor 4 loga

Nazwa projektu: Klucz do wiedzy w Szkole Podstawowej w Piotrkowie i Lubnowych
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0180/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. "Klucz do wiedzy w Szkole Podstawowej w Piotrkowie i Lubnowych" jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, Stowarzyszaniem „Taka Szkoła” (organ prowadzący Szkołę Podstawową w Lubnowych) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie (organ prowadzący Szkołę Podstawową w Piotrkowie), w okresie IX 2018–VIII 2020, na terenie gminy miejsko-wiejskiej Susz. Wartość Projektu: 423 341,95 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 21 320,00 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 993,79 zł. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Susz oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 80 uczniów (40K; 40M) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 10 nauczycieli (8K); c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 16 (15K) – wspieranie rozwoju dzieci, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Lubnowych, Szkole Podstawowej w Piotrkowie.
Dofinansowanie UE: 359 172,11 zł

PL EN+