Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Warm mazur kolor 4 loga

Nazwa projektu: Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0167/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. "Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem " jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Purda (gmina wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Wartość Projektu: 424 074,84 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 21 440,00 zł (5%). Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Purda oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in.poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 120 ucz. (60K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 15 nauczycieli (13 K); c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczych i matematycznych oraz TIK w Szkole Podstawowej w Butrynach, Szkole Podstawowej w Szczęsnem.
Dofinansowanie UE: 360 463,59 zł

PL EN+