Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Warm mazur kolor 4 loga

Nazwa projektu: Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0178/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pn. "" Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem i Szestnie"" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Mrągowo (gmina wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Wartość Projektu: 421 836,25 zł w tym wkład własny niefinansowy: 21 320,00 (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: ok. 3 200 zł. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Mragowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in.poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 120 ucz. (60K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 12 nauczycieli (10K); c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Bożem, Szkole Podstawowej w Szestnie.
Dofinansowanie UE: 358 282,01 zł

PL EN+