Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Dolnośląskie kolor 4 loga

NAZWA PROJEKTU: Trampolina wiedzy
NR PROJEKTU: RPDS.10.02.02-02-0004/16
KRÓTKI OPIS PROJEKTU, JAKIE SĄ JEGO CELE I EFEKTY: Projekt pt.:”Trampolina wiedzy” jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Oleśnica, w okresie IX.2016–VI.2017.
Wartość projektu: 452 459,45 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 22 800,00zł (5%) pochodzący ze środków JST. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych Gminy Oleśnica, zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 260 uczniów (130K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi;
b) rozwój kompetencji 12 nauczycieli (10K) poprzez szkolenia z programowania jako formy zajęć rozwijających kompetencje matematyczne oraz wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu.
c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Oleśnica co przyczyni się do zminimalizowania wiodącego problemu zdiagnozowanego w Strategii ZIT WrOF.

Harmonogramy zajęć oraz szkoleń

Wyniki zapytania na na prowadzenie zajęć dla uczniów.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę pomocy do zajęć z robotyki:

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć dla uczniów.

PL EN+