Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Dolnośląskie kolor 4 loga

NAZWA PROJEKTU: Szkoły przyszłości Gminy Czernica
NR PROJEKTU: RPDS.10.02.02-02-0009/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: „Szkoły przyszłości Gminy Czernica” jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Czernica, w okresie IX.2017–VIII.2018. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych Gminy Czernica, zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach - SP Ratowice i SP Chrząstawa Wielka. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
a) objęcie wsparciem 252 uczniów (126K i 126M) poprzez organizację zajęć pozalekcyjnymi;
b) objęcie wsparciem 20 nauczycieli (19K i 1M) poprzez szkolenia z programowania oraz wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu,
szkolenie z doradztwa zawodowego oraz szkolenia z metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Czernica co przyczyni się do zminimalizowania wiodącego problemu zdiagnozowanego w Strategii ZIT WrOF.
Całkowita wartość projektu: 426 643,95 zł, w tym wkład własny w postaci udostępniania sal szkolnych: 34 320,00 zł
Dofinansowanie UE: 362 647,35 zł

PL EN+