Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Dolnośląskie kolor 4 loga

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Ligocie Polskiej i Sokołowicach
Numer projektu: RPDS.10.02.02-02-0012/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”Mistrzowie kompetencji w Ligocie Polskiej i Sokołowicach” jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Oleśnica, w okresie IX.2019–VIII.2021. Wartość projektu: 419608,83 zł, w tym wkład własny: 21210,00 zł(5%) w ramach wkładu własnego niepienięznego w postaci wynaju sal. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów SP w Ligocie Polskiej i Sokołowicach i zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a)objęcie wsparciem 152 uczniów (76K i 76M) poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi; b)objęcie wsparciem 15 nauczycieli (14K i 1M) poprzez szkolenia z zakresu: nauki matematyki z wykorzyst. TIK, kształtowania umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wykorzystania na zaj. przyrodniczych metody eksperymentu oraz metody pracy z uczniem o spec. potrzebach eduk.; c)doposażenie pracowni przedmiotowych, TIK i specjalnych potrzeb eduk.; Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych wsparciem, co przyczyni się do zminimalizowania problemu związanego z koniecznością dostosowania edukacji szkolnej do potrzeb uczniów. Problemy stwierdzone w diagnozie szkół objętych wsparciem: a)niska motywacja uczniów do nauki przedmiotów ścisłych; b)niewystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów; c)brak kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć w sposób ciekawy, innowacyjny z wykorzystaniem metody eksperymentu; d)konieczność dostosowania pracowni przedmiotowych do wymagań nowej podstawy programowej i edukacji starszych roczników w szkole podstawowej. Rezultaty projektu: a)podniesienie kompetencji kluczowych u 124 uczniów (62K;62M); b)podwyższanie kwalifikacji 12 naucz.(11K;1M) pod kątem komp. kluczowych; c)podniesienie efektywność i atrakcyjność nauczania w 2 szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej. Projekt rozliczany w ramach kwot ryczałtowych.
Dofinansowanie UE: 356 667,50 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PL EN+