Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Dolnośląskie kolor 4 loga

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Ligocie Małej, Smolnej i Wszechświętem
Numer projektu: RPDS.10.02.02-02-0013/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”Mistrzowie kompetencji w Ligocie Małej, Smolnej i Wszechświętem” jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Oleśnica, w okresie IX.2019–VIII.2021. Wartość projektu: 420158,91 zł, w tym wkład własny: 21210,00 zł(5%) niefinansowy w postaci udostępniania sal na zajęcia. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów SP w Ligocie Małej, Smolnej i Wszechświętem i zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a)objęcie wsparciem 152 uczniów (76K;76M) poprzez udział w dodatkowych zaj. pozalekcyjnymi; b)objęcie wsparciem 15 nauczycieli (11K;1M) poprzez szkolenia z zakresu: wykorzystania TIK w nauczaniu, kształtowania umiejęt. niezbędnych na rynku pracy, wykorzystania na zaj. przyrodniczych metody eksperymentu oraz metody pracy z uczniem o spec. potrzebach edukacyjnych; c)doposażenie pracowni przedmiotowych, TIK i specjalnych potrzeb edukacyjnych; Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych wsparciem, co przyczyni się do zminimalizowania problemu związanego z koniecznością dostosowania edukacji szkolnej do potrzeb uczniów. Problemy stwierdzone w diagnozie szkół objętych wsparciem: a)niska motywacja uczniów do nauki przedmiotów ścisłych; b)niewystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów; c)brak kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć w sposób ciekawy, innowacyjny z wykorzystaniem metody eksperymentu; d)konieczność dostosowania pracowni przedmiotowych do wymagań nowej podstawy programowej i edukacji starszych roczników w szkole podstawowej. Rezultaty projektu: a)podniesienie kompetencji kluczowych u 124 uczniów (62K;62M); b)podwyższanie kwalifikacji 12 naucz. (11K;1M) pod kątem komp. kluczowych; c)podniesienie efektywność i atrakcyjność nauczania w szkole poprzez doposażenie bazy dydaktycznej. Projekt rozliczany w ramach kwot ryczałtowych
Dofinansowanie UE: 357 135,07 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PL EN+