Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Dolnośląskie kolor 4 loga

Nazwa projektu: Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach
Numer projektu: RPDS.10.02.04-02-0015/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach” jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Świebodzice, w okresie IX.2019–VIII.2021. Wartość projektu: 385 836,14 zł zł, w tym wkład własny: 21000,00 zł(5%) w ramach kosztów pośrednich. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów SP nr 2 w Świebodzicach i zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a)objęcie wsparciem 180 uczniów (90K i 90M) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi; b)objęcie wsparciem 14 nauczycieli (12K i 2M) poprzez szkolenia z zakresu: programowania, kształtowania umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu oraz metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; c)doposażenie pracowni przedmiotowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne; Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w szkole objętej wsparciem, co przyczyni się do zminimalizowania problemu związanego z koniecznością dostosowania edukacji szkolnej do potrzeb uczniów. Problemy stwierdzone w diagnozie szkoły objętej wsparciem: a)niska motywacja uczniów do nauki przedmiotów ścisłych; b)niewystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów; c)brak kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć w sposób ciekawy, innowacyjny z wykorzystaniem metody eksperymentu; d)konieczność dostosowania pracowni przedmiotowych do wymagań nowej podstawy programowej i edukacji starszych roczników w szkole podstawowej. Rezultaty projektu: a)podniesienie kompetencji kluczowych u 144 uczniów (72K; 72M); b)podwyższanie kwalifikacji 12 naucz. (11K; 1M) pod kątem komp. kluczowych; c)podniesienie efektywność i atrakcyjność nauczania w szkole poprzez doposażenie bazy dydaktycznej. Projekt rozliczany w ramach kwot ryczałtowych
Dofinansowanie UE: 327 960,71 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PL EN+