Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
  • Phone+48 516 037 585 
  •  

L Dolnośląskie kolor 4 loga

Nazwa projektu: Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica
Numer projektu: RPDS.10.02.02-02-0021/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”Trampolina wiedzy” jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera (Lider) a Gminą Oleśnica (Partner), w okresie IX.2016–VI.2017. Projektem objętych jest 6 szkół podstawowych z Gminy Oleśnica (ZIT WrOF). W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych. Jedną z sześciu szkół objętych projektem jest Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica. Projekt jest komplementarny z projektem zaplanowanym do realizacji w ramach przedmiotowego naboru gdyż jest: 1. adresowany do tej samej grupy docelowej- uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej, która w wyniku reformy edukacji od IX.2017 obejmuje edukacja uczniów wygasającego gimnazjum, 2. realizowany na tym samym terytorium- Gmina Oleśnica, 3. zakłada intensyfikację działań na terenie jednej z największych szkół w gminie, rozszerzenie grupy docelowej o uczniów gimnazjum i o kolejne roczniki nie objęte zakończonym projektem. W związku z czym jego realizacja zapewni kontynuację podnoszenia jakości kształcenia na terenie ZIF WrOF, co przyczyni się do zminimalizowania wiodącego problemu zdiagnozowanego w Strategii ZIT WrOF.
Dofinansowanie UE: 338 493,98 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Ligocie Polskiej i Sokołowicach
Numer projektu: RPDS.10.02.02-02-0012/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”Mistrzowie kompetencji w Ligocie Polskiej i Sokołowicach” jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Oleśnica, w okresie IX.2019–VIII.2021. Wartość projektu: 419608,83 zł, w tym wkład własny: 21210,00 zł(5%) w ramach wkładu własnego niepienięznego w postaci wynaju sal. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów SP w Ligocie Polskiej i Sokołowicach i zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a)objęcie wsparciem 152 uczniów (76K i 76M) poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi; b)objęcie wsparciem 15 nauczycieli (14K i 1M) poprzez szkolenia z zakresu: nauki matematyki z wykorzyst. TIK, kształtowania umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wykorzystania na zaj. przyrodniczych metody eksperymentu oraz metody pracy z uczniem o spec. potrzebach eduk.; c)doposażenie pracowni przedmiotowych, TIK i specjalnych potrzeb eduk.; Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych wsparciem, co przyczyni się do zminimalizowania problemu związanego z koniecznością dostosowania edukacji szkolnej do potrzeb uczniów. Problemy stwierdzone w diagnozie szkół objętych wsparciem: a)niska motywacja uczniów do nauki przedmiotów ścisłych; b)niewystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów; c)brak kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć w sposób ciekawy, innowacyjny z wykorzystaniem metody eksperymentu; d)konieczność dostosowania pracowni przedmiotowych do wymagań nowej podstawy programowej i edukacji starszych roczników w szkole podstawowej. Rezultaty projektu: a)podniesienie kompetencji kluczowych u 124 uczniów (62K;62M); b)podwyższanie kwalifikacji 12 naucz.(11K;1M) pod kątem komp. kluczowych; c)podniesienie efektywność i atrakcyjność nauczania w 2 szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej. Projekt rozliczany w ramach kwot ryczałtowych.
Dofinansowanie UE: 356 667,50 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Ligocie Małej, Smolnej i Wszechświętem
Numer projektu: RPDS.10.02.02-02-0013/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”Mistrzowie kompetencji w Ligocie Małej, Smolnej i Wszechświętem” jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Oleśnica, w okresie IX.2019–VIII.2021. Wartość projektu: 420158,91 zł, w tym wkład własny: 21210,00 zł(5%) niefinansowy w postaci udostępniania sal na zajęcia. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów SP w Ligocie Małej, Smolnej i Wszechświętem i zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a)objęcie wsparciem 152 uczniów (76K;76M) poprzez udział w dodatkowych zaj. pozalekcyjnymi; b)objęcie wsparciem 15 nauczycieli (11K;1M) poprzez szkolenia z zakresu: wykorzystania TIK w nauczaniu, kształtowania umiejęt. niezbędnych na rynku pracy, wykorzystania na zaj. przyrodniczych metody eksperymentu oraz metody pracy z uczniem o spec. potrzebach edukacyjnych; c)doposażenie pracowni przedmiotowych, TIK i specjalnych potrzeb edukacyjnych; Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych wsparciem, co przyczyni się do zminimalizowania problemu związanego z koniecznością dostosowania edukacji szkolnej do potrzeb uczniów. Problemy stwierdzone w diagnozie szkół objętych wsparciem: a)niska motywacja uczniów do nauki przedmiotów ścisłych; b)niewystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów; c)brak kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć w sposób ciekawy, innowacyjny z wykorzystaniem metody eksperymentu; d)konieczność dostosowania pracowni przedmiotowych do wymagań nowej podstawy programowej i edukacji starszych roczników w szkole podstawowej. Rezultaty projektu: a)podniesienie kompetencji kluczowych u 124 uczniów (62K;62M); b)podwyższanie kwalifikacji 12 naucz. (11K;1M) pod kątem komp. kluczowych; c)podniesienie efektywność i atrakcyjność nauczania w szkole poprzez doposażenie bazy dydaktycznej. Projekt rozliczany w ramach kwot ryczałtowych
Dofinansowanie UE: 357 135,07 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Nazwa projektu: Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach
Numer projektu: RPDS.10.02.04-02-0015/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach” jest realizowany, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Świebodzice, w okresie IX.2019–VIII.2021. Wartość projektu: 385 836,14 zł zł, w tym wkład własny: 21000,00 zł(5%) w ramach kosztów pośrednich. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów SP nr 2 w Świebodzicach i zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a)objęcie wsparciem 180 uczniów (90K i 90M) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi; b)objęcie wsparciem 14 nauczycieli (12K i 2M) poprzez szkolenia z zakresu: programowania, kształtowania umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu oraz metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; c)doposażenie pracowni przedmiotowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne; Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w szkole objętej wsparciem, co przyczyni się do zminimalizowania problemu związanego z koniecznością dostosowania edukacji szkolnej do potrzeb uczniów. Problemy stwierdzone w diagnozie szkoły objętej wsparciem: a)niska motywacja uczniów do nauki przedmiotów ścisłych; b)niewystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów; c)brak kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć w sposób ciekawy, innowacyjny z wykorzystaniem metody eksperymentu; d)konieczność dostosowania pracowni przedmiotowych do wymagań nowej podstawy programowej i edukacji starszych roczników w szkole podstawowej. Rezultaty projektu: a)podniesienie kompetencji kluczowych u 144 uczniów (72K; 72M); b)podwyższanie kwalifikacji 12 naucz. (11K; 1M) pod kątem komp. kluczowych; c)podniesienie efektywność i atrakcyjność nauczania w szkole poprzez doposażenie bazy dydaktycznej. Projekt rozliczany w ramach kwot ryczałtowych
Dofinansowanie UE: 327 960,71 zł

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

PL EN+