Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • DirectionMały Inżynier, Zagrodnicza 8a 61-654 Poznań
 • Phone+48 516 037 585 
 •  

Rozdział I
„Postanowienia ogólne"


§1

Fundacja nosi nazwę: Fundacja rozwoju edukacji Małego Inżyniera i w dalszych częściach niniejszego statutu zwana jest „Fundacją".


§2

Fundacja ustanowiona przez Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18.11.2014 r. w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, notariusz Michał Wieczorek, Rep . A nr 4837/2014, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1984 r. Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.


§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.


§5

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.


§6

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność, także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


§7

Fundacja może ustanowić wyróżnienia, nagrody, tytuły, medale i przyznawać je osobom zasłużonym dla Fundacji.


Rozdział II

„Cele i zasady działalności"


§8

Celem Fundacji jest:

 1. promocja nauk ścisłych i technicznych wśród dzieci i młodzieży;
 2. pomoc w rozwoju zainteresowań naukowych i technicznych wśród dzieci i młodzieży;
 3. aktywizacja edukacyjna dzieci i młodzieży – nauka w formie zabawy;
 4. tworzenie i rozpowszechnianie obudowy dydaktycznej upowszechniającej aktywne zdobywanie wiedzy z przedmiotów ścisłych i technicznych;
 5. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu wymianę doświadczeń i promowanie dobrych praktyk z obszaru edukacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz poza jej granicami;
 6. wspomaganie edukacji ustawicznej ze szczególnym naciskiem nauk technicznych;
 7. działalność wspomagająca rozwój kompetencji kluczowych z naciskiem na ICT;
 8. wspieranie rozwoju edukacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem kierunków technicznych;
 9. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju edukacji i gospodarki w ramach współpracy nauki i biznesu;
 10. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju edukacji ze szczególnym naciskiem na nauki ścisłe i techniczne;
 11. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
 12. działalność oświatowa, naukowo-techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna;
 13. inicjowanie działań lub współdziałanie w projektach międzynarodowych, budowanie partnerstw międzynarodowych, umożliwiających pełne wdrażanie wyżej wymienionych celów, realizowanie projektów międzynarodowych.


§9

Fundacja realizuje cele przez:

 1. tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój edukacji, w szczególności wspierających naukę przedmiotów technicznych i przyrodniczych;
 2. udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których działalność służy realizacji celów statutowych;
 3. tworzenie systemu edukacji technicznej i przyrodniczej, w szczególności poprzez organizację warsztatów, festiwali nauki, szkoleń, zajęć itp.;
 4. organizowanie akcji promocji nauk ścisłych i przyrodniczych;
 5. prowadzanie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie wspierania procesu edukacji;
 6. przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjnych lub promocyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych w dziedzinach objętych celami Fundacji;
 7. organizowanie, współdziałanie oraz popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinach będących celami Fundacji;
 8. wsparcie procesu edukacji przedmiotów ścisłych i technicznych w placówkach oświatowych, poprzez doradztwo i organizacje wydarzeń o charakterze naukowym;
 9. podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem;
 10. współpraca z ośrodkami regionalnymi w kraju i zagranicą na polu oświaty, kultury, komercjalizacji badań naukowych.


Rozdział III

„Majątek i dochody Fundacji"


§10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski przekazany Fundacji przez Fundatora w kwocie pieniężnej 3.000,00 zł, z czego kwota 1.000,00 zł zostaje przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.


§11

Dochody Fundacji stanowią:

 1. dochody uzyskiwane z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
 2. darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze;
 3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.


§12

Fundacja może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych, pomocy regionalnej lub innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji.


§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


Rozdział IV

„Organizacja Fundacji"


§14

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.


§15

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z się z 1 do 3 osób i jest powoływany na okres 2 lat przez Fundatora.
 2. Fundator może być członkiem Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.


§16

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Fundatora.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.


§17

Zarząd Fundacji:

 1. odpowiada za realizację celów statutowych oraz za wyniki działalności finansowo - gospodarczej Fundacji;
 2. opracowuje roczne plany działania Fundacji;
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 4. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
 5. przyjmuje w imieniu Fundacji środki majątkowe wskazane w §11;
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 7. podejmuje decyzje o utworzeniu oddziałów, zakładów lub filii Fundacji;
 8. występuje do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie Fundacji, przystąpienia do spółek lub fundacji, połączenia oraz likwidacji fundacji;
 9. ustanawia zasady udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji.


§18

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.


§19

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Fundatora.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu, przy czym konieczne jest oddanie głosu przez Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.


§20

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie w sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu. Przez sprawy nieprzekraczające zwykłego zarządu rozumie się rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przez Fundację do wysokości 10.000,00 złotych.
 2. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przez Fundację przekraczających wysokość 10.000, 00 złotych wymaga zgody Fundatora.


Rozdział V

„Działalność gospodarcza Fundacji"


§21

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą .


§22

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji (wg PKD) jest:

 1. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 2. 56.21. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych(Katering),
 3. 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 4. 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 5. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 6. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 7. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 8. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 9. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
 10. 91.02.Z Działalność muzeów

§23

 1. Dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 2. Zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej określa Zarząd.


Rozdział VI

„Postanowienia końcowe"


§24

Fundator jest upoważniony do dokonywania zmian w statucie Fundacji.


§25

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.


§26

W wypadku likwidacji Fundacji, Fundator decyduje o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji. Fundator jest likwidatorem Fundacji.

PL EN+